วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน ตุลาคม - ตุลาคม

ปี พ.ศ. 2560

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (42 บทความ)
ไฟล์
หน้า
แนวทางการพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย
ดร.ชีวัน ทองสอดแสง และคณะ
2
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น
รุ่งโรจน์ พรขุนทด และคณะ
11
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น
ปานศิริ พูนพล , ทิพวรรณ พรมลาย
23
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ ; ดร.สายัณห์ ผาน้อย; ดร.ศิรกาญจน์ เนโฟกท์
35
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 242 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    42   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    5   บทความ
3    สาขาปรัชญา   8   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   5  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    12   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    24   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    24   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    9   บทความ
9    สาขาการศึกษา   113   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)