วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

ปี พ.ศ. 2561

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (21 บทความ)
ไฟล์
หน้า
Confused Words in English: Homophones
Sonjai Chaiburuang Gawisarar Nilmongcl2 Thawatchai Chaibunruang2
1
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี
นัยนา บุญหล้า สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
16
การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โยธิน สิงห์คำ สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
23
การประเมินประสิทธิผลของโครงการอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ระดับอุดมศึกษา
ยิ่งสรรค์ หาพา ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล2 สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์3, เดโช แสนภักดี4 อาบจิตร กอมาตย์5, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร6
31
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 357 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    66   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    8   บทความ
3    สาขาปรัชญา   8   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   6  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    25   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    39   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    27   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    13   บทความ
9    สาขาการศึกษา   165   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)