วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน

ปี พ.ศ. 2560

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (19 บทความ)
ไฟล์
หน้า
นโยบายสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพ และประกันสุขภาพของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงษ์ และคณะ
7
ภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาคุณหมอแมกไซไซ ศาสตรจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงษ์
ดร.กุหลาบ ปุริสาร ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงษ์
19
บทเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตําบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลา
อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล
25
ความพร้อมในการพัฒนาตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ 4 อำเภอในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แทน พมสิริ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล
37
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 202 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    39   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    5   บทความ
3    สาขาปรัชญา   8   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   5  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    12   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    24   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    17   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    4   บทความ
9    สาขาการศึกษา   88   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)