วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม -

ปี พ.ศ. 2561

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 306 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    51   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    7   บทความ
3    สาขาปรัชญา   8   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   6  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    24   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    34   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    25   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    13   บทความ
9    สาขาการศึกษา   138   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)