วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน

ปี พ.ศ. 2563

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (23 บทความ)
ไฟล์
หน้า
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล วิภาพร พลับนิล2 ศรันยา ดวงเดือน3, วัลลิดา ราชกรม4 กุลธรา จงตระการสมบัติ5, ชัชณี คำภิบาล6
1
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแบบสมรรถนะ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ยุคใหม่ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
วัชรินทร์ บุญรักษา -
12
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
นพเก้า ณ พัทลุง -
19
สภาพความต้องการจำเป็นการพัฒนาเป็นชุมชนอัจฉริยะ
สายัณห์ ผาน้อย ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล 2 วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา 3 , โศภิษฐ์ นามขำ 4 , ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล 5 , สวิตา อ่อนละออ 6
24
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 525 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    93   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    14   บทความ
3    สาขาปรัชญา   9   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   14  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    37   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    42   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    42   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    15   บทความ
9    สาขาการศึกษา   259   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)