วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ชิตพล ปะนันตา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488342897-7.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ชิตพล ปะนันตา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอหนองสองห้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword