วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พิทยาพล บุตรวิชา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488343622-12.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พิทยาพล บุตรวิชา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ดาวรุวรรณ ถวิลการ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword