วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สวิตา อ่อนละออ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488344002-15.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สวิตา อ่อนละออ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ปิยาภรณ์ พละกุล สิรินาถ งามประเสริฐ ภานุวีร์ ไชยศรี

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword