วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดร.ชีวัน ทองสอดแสง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515431781-BE061.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดร.ชีวัน ทองสอดแสง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword