วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ปานศิริ พูนพล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515636632-BE065.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ปานศิริ พูนพล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ , ทิพวรรณ พรมลาย

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword