วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515636883-ED009.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; ดร.สายัณห์ ผาน้อย; ดร.ศิรกาญจน์ เนโฟกท์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword