วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สุนทรี ธารงโสตถิสกุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515637373-ED010.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สุนทรี ธารงโสตถิสกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคิดพหุประสาทสัมผัสสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword