วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515725158-ED023.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยคัดสรรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword