วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด วันทนา สิงห์นา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515725445-ED024.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

วันทนา สิงห์นา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; ผศ.ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว; ดร.จันทร์จิรา จูมพลหล้า

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่อ มโนมติ ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword