วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด น้าฝน พรมประราบ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515727196-ED050.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

น้าฝน พรมประราบ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; ดวงสมร กิจโกศล; จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร 5E เสริมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ต่อมโนมติการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword