วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515727954-ED068.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; รศ.วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา; รศ.นฤมล สินสุพรรณ; รศ.รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์; สมลักษณ์ ศรีนวกุล

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาภาวะผู้นาและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword