วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515729739-ED074.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ดร.กุหลาบ ปุริสาร; ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียรติ; เดโช แสนภักดี; ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword