วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515729855-ED075.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword