วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด นงค์นุช ไพบูลย์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515730327-ES001.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

นงค์นุช ไพบูลย์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; พิชานนท์ สว่างโรจน์; อาบจิตร กอมาตย์

สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาสื่อนำเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิติ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword