วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พงศกร ทวันเวช

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515730756-ES007.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พงศกร ทวันเวช
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; ณัทปภา จันทร์โสม; เดโช แสนภักดี

สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาอีสาน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword