วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พงศกร ทวันเวช

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515731226-ES024.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พงศกร ทวันเวช
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; สำเภา พันเสนา; วิวิศน์ ตั้งบริบูรณ์รัตน์; แสงโสม อมรรัตนพงศ์

สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบสาสนเทศเพื่อการจัดการร้านปรานิสาสปา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword