วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ผศ.พ.ต.อ.หญิง สมหวัง โอชารส

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1515742106-HS028.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ผศ.พ.ต.อ.หญิง สมหวัง โอชารส
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ พ.ต.ท.หญิง ภัคสกุล นาคจู; พ.ต.ท.ไกรวุฒิ วัฒนสิน; ผศ.พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ เตชะสุวรรณา

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword