วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1624784190-3-(21-27).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ อธิบายพยาธิสรรีวิทยา และวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว ซึ่งเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดที่มีความผิดปกติในการสร้างผนังกั้นหัวใจห้องล่างที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างเป็นทางติดต่อกันระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและขวา โรคนี้เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยที่สุด ตั้งแต่ 20% ถึง 30% ของโรคหัวใจแต่กำเนิดทั้งหมด และอาจพบความผิดปกติชนิดอื่นร่วมด้วย เช่นผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว เส้นเลือดหัวใจเกิน และลิ้นหัวใจพัลโมนารี่ตีบเป็นต้น ดังนั้นการพยาบาลเด็กที่มีภาวะผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่วอย่างองค์รวม ตามกระบวนการพยาบาล ซึ่งพยาบาลต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และป้องกันความเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพชีวิตตามพัฒนาการที่เหมาะสม และครอบครัวสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This article aims to describe the pathophysiology and nursing care plan for patient of Acyanotic Congenital heart Disease: Case Study of Ventricular Septal Defect (VSD), which is a congenital heart disease with an incomplete ventricular septal defect. This is a cause to defect in the ventricular septum as the connection between the left and right ventricles. It is the most common congenital heart disease, ranging from 20% to 30% of all congenital heart disease, and also finding other types of associated lesions as well such as Aterial Septal Defect, Patent Ductus Ateriosus (PDA), and Pulmonary Stenosis (PS). Therefore, holistic nursing care for children with VSD, according to the nursing process which nurses must keep priority to solving problem and prevent the severity risk of disease to progression. Encourage children to have a quality of life according to appropriate development. And the family can take care of them effectively.
This article aims to describe the pathophysiology and nursing care plan for patient of Acyanotic Congenital heart Disease: Case Study of Ventricular Septal Defect (VSD), which is a congenital heart disease with an incomplete ventricular septal defect. This is a cause to defect in the ventricular septum as the connection between the left and right ventricles. It is the most common congenital heart disease, ranging from 20% to 30% of all congenital heart disease, and also finding other types of associated lesions as well such as Aterial Septal Defect, Patent Ductus Ateriosus (PDA), and Pulmonary Stenosis (PS). Therefore, holistic nursing care for children with VSD, according to the nursing process which nurses must keep priority to solving problem and prevent the severity risk of disease to progression. Encourage children to have a quality of life according to appropriate development. And the family can take care of them effectively.
Keyword Nursing Care, Acyanotic Heart Disease, Ventricular Septal Defect