วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1632560792-1-jr04(1-10).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ เพียงพิศ ศรีประเสริฐ2, นัตติกานต์ สมนึก3

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาช่องการการจัดจำหน่ายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นโดยมหาวิทยาลัยเป็นตลาด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -