วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด วุฒิชัย โยตา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1632561175-2-jr17(11-18).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

วุฒิชัย โยตา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ กษม ชนะวงศ์2, จุฬาภรณ์ โสตะ3, อำนาจ ชนะวงศ์4 , สนใจ ไชยบุญเรือง5

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) นวัตกรรมภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างพลิกผัน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -