วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สุดารัตน์ แก้วสมบัติ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1632909145-3-jr01(19-26).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สุดารัตน์ แก้วสมบัติ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ เสาวนี สิริสุขศิลป์2, วัลลภา อารีรัตน์3

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -