วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด รุ่งฤดี ต่ายโพ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1632906928-4-jr03(27-34).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

รุ่งฤดี ต่ายโพ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อรุณี นุสิทธิ์2, รัตนา สิทธิอ่วม3

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -