วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1644054306-14.pdf

   หน้าที่ 138

คมสันต์ หลาวเหล็ก

CAS1151

ชื่อผู้วิจัย   คมสันต์ หลาวเหล็ก
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ 2, มณฑา ชุ่มสุคนธ์ 3, ธิดารัตน์ บุญมาศ4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำด้านภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -