วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน

ปี พ.ศ. 2564

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (21 บทความ)
ไฟล์
หน้า
การพัฒนาช่องการการจัดจำหน่ายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นโดยมหาวิทยาลัยเป็นตลาด
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ เพียงพิศ ศรีประเสริฐ2, นัตติกานต์ สมนึก3
1
นวัตกรรมภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างพลิกผัน
วุฒิชัย โยตา กษม ชนะวงศ์2, จุฬาภรณ์ โสตะ3, อำนาจ ชนะวงศ์4 , สนใจ ไชยบุญเรือง5
11
แนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
สุดารัตน์ แก้วสมบัติ เสาวนี สิริสุขศิลป์2, วัลลภา อารีรัตน์3
19
การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในจังหวัดพิษณุโลก
รุ่งฤดี ต่ายโพ อรุณี นุสิทธิ์2, รัตนา สิทธิอ่วม3
27
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 779 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    116   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    16   บทความ
3    สาขาปรัชญา   10   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   16  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    44   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    44   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    79   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    119   บทความ
9    สาขาการศึกษา   335   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)