วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม

ปี พ.ศ. 2564

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (25 บทความ)
ไฟล์
หน้า
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ทางดนตรีสำหรับนักเรียนอายุ 13-15 ปี
พลวัชร สำเรียนรัมย์ ภัทรภร ผลิตากุล
1
บทบาทของครูกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
พิสิฐ เทพไกรวัล
10
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
เฉลิมเกียรติ ถีอาสนา กุหลาบ ปุริสาร
23
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบร่วมมือ STAD ประกอบเกมและบัตรคำศัพท์ภาษาจีนร่วมกับ กระบวนการ E-PLC เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน เรื่อง คำศัพท์ภาษาจีน YCT2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นพรัตน์ หิริโกกุล กุหลาบ ปุริสาร
33
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 812 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    126   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    17   บทความ
3    สาขาปรัชญา   10   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   16  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    44   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    44   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    81   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    119   บทความ
9    สาขาการศึกษา   355   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)