วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน

ปี พ.ศ. 2565

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES
ไฟล์
หน้า
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
นุชรัตน์ นุชประยูร จงกลนี ลิ้มประภัสสร
1
ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หทัยกาญจน์ สร้อยงาม วัลลภา อารีรัตน์, ดาวรุวรรณ ถวิลการ
9
การประเมินโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ ของศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน: การวิจัยเชิงคุณภาพ
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล โศภิษฐ์ นามขำ, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร, อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์, อาบจิตร กอมาตย์, อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร, อภิสรา ธำรงวรางกูร
18
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 869 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    144   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    19   บทความ
3    สาขาปรัชญา   10   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   20  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    45   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    44   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    83   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    124   บทความ
9    สาขาการศึกษา   380   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)