วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน

ปี พ.ศ. 2565

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES
ไฟล์
หน้า
ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
ดวงฤดี อู๋ สุมินทร เบ้าธรรม2, จิราภา ชาลาธราวัฒน์3, ฉัตรฑริกา ศรีโคตร4, สุมินตรา มหาวัฒนานันท์5, สายสวรรค์ สุวรรณรงค์6
1
การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุชุมชนหนองใหญ่1 ด้านความปลอดภัยตามแนวคิดพฤฒพลัง
เปรมจิต ชาติรัมย์ฐิติกุล ปฏิมาภรณ์ วงศ์ภูธร2, ภัคษิมณฐ์ พีระบุณยนนท์ 3
9
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเสริมด้วยการฝึกความสามารถการทำหน้าที่ของสมอง เชิงบริหาร (Executive Function - EF) ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงอภิมาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปวีณา เอี่ยมน้อย ทัศนีย์ บุญเติม2, สุวิทย์ อุปสัย3
20
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 906 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    144   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    17   บทความ
3    สาขาปรัชญา   10   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   18  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    45   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    45   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    82   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    121   บทความ
9    สาขาการศึกษา   424   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)