วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2552

จำนวนทั้งหมด 8 คน

รหัส
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
รายละเอียด
CAS344
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อุดมศึกษาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1
CAS345
Suwit Laohasiriwong Public Participation in Biotechnology Decision Making
11
CAS346
ชัยณรงค์ ทรงสังข์ โรคที่พบบ่อยของผู้ป่วยผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
CAS348
ADOC 2.0 WEEK 2009 "Your Country Here" OCTOBER 2009
33
CAS349
What are the Similarities and differences between the Common law and Civil Law Systems and is it possible for the two systems to merge into one?
41
CAS350
สุวิทย์ ขุ่นอยู่ ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใช้เว็บเซอร์วิส
48
CAS351
ภูมิ โชคเหมาะ มาตรการในการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
54
CAS352
กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ การรักษาตามแนวพระพุธไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาของชุมชนกลุ่มภาษาเขมรในจังหวัดสุรินทร์
58
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2552