วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายชื่อสมาชิก วารสาร

สมาชิก ชื่อ - สกุล หัวข้อวารสาร
วันที่ลงทะเบียน
CAS1519 สุทธิพร แซ่ซิ้ม ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภค ในตลาดสด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
2023-09-29
CAS1518 เกศินี บัวดิศ การตัดสินใจเลือกรับชมยูทูปที่มีผลต่อการสร้างเนื้อหาเชิงการตลาดทางแฟลตฟอร์มทางการตลาด
2023-09-28
CAS1517 วัศพล สงเสด ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเทศบาลนครขอนแก่น
2023-09-28
CAS1516 พลอยนภัส บาร์ การตัดสินใจในการใช้บริการร้านอาหารไทยแบบจานด่วนในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
2023-09-27
CAS1515 คมสันต์ หลาวเหล็ก การพัฒนารูปแบบการสอนคิดสำหรับครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
2023-09-27
CAS1514 ศศิวิมล ศุกลรัตน์ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้พอดแคสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
2023-09-27
CAS1513 กรกมล เทียนไชย การพัฒนาสมรรถนะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดและความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการ เรียนรู้แบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2023-09-27
CAS1512 ชวลิต หงษ์ยนต์ องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยตามแหล่งกำเนิดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2023-09-26
CAS1511 ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
2023-09-26
CAS1510 รสริน รุ่งกิจธนาสาร ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2023-09-26
CAS1509 ศศิธร วงศ์ชาลี การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธด้วยหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
2023-09-26
CAS1508 ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ: มาตรการทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐ
2023-09-26
CAS1507 ไหมมู่หน๊ะ สุกเส็ม การพัฒนาระบบการจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง
2023-09-26
CAS1506 นาตยา บัวใหญ่รักษา ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2023-09-26
CAS1505 จุฬาภรณ์ โสตะ นวัตกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์
2023-09-26
CAS1504 ณภัทรชา ปราชญาภาณุชาติ กรอบแนวคิดการศึกษาคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าและความสุข ของลูกค้าในธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2023-09-26
CAS1503 กิตตินันท์ อัครนิธิยานนท์ กลยุทธ์การจัดการฟาร์มสุกรให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน
2023-09-26
CAS1502 ชิดชไม วิสุตกุล การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษา
2023-09-26
CAS1501 จรรยา สุดพูล ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบ e-Donation ของหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี
2023-09-26
CAS1500 สัจพันธ์ จริงมาก ไม้เท้าเตือนสิ่งกีดขวาง สำหรับผู้สูงอายุบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน
2023-09-20
CAS1499 นายภคิน พญารัง ความต้องการศึกษาต่อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2023-09-19
CAS1493 ณัฐฏิญา โคหาจักร การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ชุมชนบ้านหนองเขื่อนช้าง จังหวัดมหาสารคาม
2023-08-13
CAS1491 ณัฐทิชา ชื่นปรีชา การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดร้านไชยยงวัสดุภัณฑ์ อำบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
2023-07-30
CAS1489 กิติพร โศกสี ผลของวิธีการตอบสนองด้วยท่าทางต่อความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2023-08-14
CAS1488 ไกรราศ ปังคะบุตร การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2023-07-18
CAS1486 ดร.สุพิศ ผ่องศิริ พุทธจิตวิทยาและกลยุทธ์ของคฤหัสถ์ธรรมฑูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21
2023-07-07
CAS1484 Suradate Suwanchatree The Process of Implementing a Model from the Development of a Management Standard Model and Management of Safety Occupational Health and Working Environment in the Workplace of Thailand in the Future Developed into Practice in the Workplace of Thailand
2023-06-28
CAS1483 วิทวัส ผาบสิมมา การให้ความรู้ด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะห้องเรียนพิเศษโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
2023-06-28
CAS1482 พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสงขลา
2023-06-28
CAS1481 จุฬาภรณ์ โสตะ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการประยุกต์ใช้กรอบ TQFในหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
2023-06-28
CAS1480 แสงอนันต์ น้อยแสง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2023-06-28
CAS1479 วรรณกร บาลี ความต้องการจำเป็นของจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์
2023-06-28
CAS1478 ยืนยง ไทยใจดี การพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
2023-06-28
CAS1477 ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
2023-06-28
CAS1476 จินตนา บุญยกิตานนท์ ผลของการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด
2023-06-28
CAS1475 จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต การพัฒนาระบบการคัดแยกและช่วยเหลือสำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ โดยใช้ RTII MODEL
2023-06-28
CAS1474 มุกดาวรรณ ชนะวงศ์ องค์ประกอบของยะมูลฝอยและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการกำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
2023-06-28
CAS1473 เพียงพิศ ศรีประเสริฐ อิทธิพลของรูปแบบการดำเนินชีวิตและการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2023-06-28
CAS1472 อรุณประไพ ยอดระยับ สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
2023-06-28
CAS1471 กัมพล ขันทะวงษ์ การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นการนิเทศภายใน ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2023-06-28
CAS1470 แพรวพรรณ มูลแก้ว ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2023-06-28
CAS1469 หทัยกาญจน์ สร้อยงาม การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
2023-06-28
CAS1468 ศิริพร น้อยวงศ์ การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษานักศึกษาแบบทันเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2023-06-28
CAS1467 ศักรนันทน์ คชกิจจารักษ์ การประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบของประเทศไทย
2023-06-28
CAS1465 วราพินทร์ ชาววิวัฒน์ แนวทางการส่งเสริมทักษะดิจิทัลของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
2023-06-12
CAS1464 บรรสิทธิ์ ดีล้อม วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2023-06-05
CAS1463 Liu Jiaping A Study on the experiential cognition of the metaphorical concept of Tiger in Chinese and Thai Languages
2023-06-06
CAS1462 นางสาวพัชรินทร์ นะวะสิมมา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
2023-06-05
CAS1461 นายศุภกร จันโส แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
2023-06-04
CAS1459 นายกัมปนาท นาคบัว การศึกษาแนวทางการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
2023-06-01
CAS1458 ชลัดดา บุญมาก การศึกษาพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
2023-05-30
CAS1445 นายแสงอนันต์ น้อยแสง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2023-05-30
CAS1443 สุภาวดี เสนาฤทธิ์ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และการมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนเขาตาโล 2 ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2023-05-27
CAS1442 เจษฎากร อินทพงศ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังพัสดุ  กรณีศึกษา คลังเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ
2023-05-25
CAS1441 พูลเกียรติ​ มงคล​สวัสดิ์​ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
2023-05-22
CAS1440 สุมินทร เบ้าธรรม การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
2023-05-17
CAS1375 ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ วารสารบัณฑิตเอเชีย
2023-05-07
CAS1374 สุมินทร เบ้าธรรม วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2023-05-04
CAS1372 นิรมล ศรีพรมมา ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูดโดยผู้ปกครองในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2023-05-06
CAS1337 ศศิวิมล ศุกลรัตน์ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
2023-04-15
CAS1371 ธวัชชัย สีลาโส ผลของรูปแบบการสอนทางตรงเสริมด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนต่อทักษะการปฏิบัติงานเครื่องมือกลในการกลึงเหล็กเหนียวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2023-05-09
CAS1369 วิภารัตน์ นิราราช การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
2023-03-29
CAS1368 วีรนัฏฐ์ พรหมสุวรรณ์ แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
2023-03-29
CAS1367 ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการจำเป็นของการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด สำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
2023-03-29
CAS1366 กัลยา ปังประเสริฐ การเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน(Blended learning) ในยุคโควิด 19 ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
2023-03-29
CAS1365 วีณา ธนาไชยสกุล การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ
2023-03-29
CAS1364 Sujitra Arampongpun Teachers’ Perspective on Managing School Facilities in Classroom Management: The case of Indonesian Elementary Schools in Indonesia
2023-03-29
CAS1363 สถิตย์ กุลสอน การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
2023-03-29
CAS1361 ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล รูปแบบภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อการลดขยะต้นทางโดยใช้แนวคิด 3Rs กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
2023-03-29
CAS1360 อนุวัฒน์ จินดา ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
2023-03-29
CAS1359 เก่งกาจ บังกาวงศ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริการขององค์กรการกุศลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกาฬสินธุ์
2023-03-29
CAS1358 ณัฐรดา พ่อค้า การปรับปรุงกระบวนการผลิตป้ายจราจร ของโรงงานผลิตป้ายจราจร บริษัท ABC จำกัด
2023-03-29
CAS1357 Woravit Tantanatewin Blended Instruction using E-learning with A problem-based Learning Approach for Developing Academic achievement and creative skills Under Graduate Diploma Program in Teaching Profession Students College of Asian Scholars
2023-03-29
CAS1356 ไพโรจน์ สว่างไพร การพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดและการสอนกีฬาให้สอดคล้องความต้องการ ในการเข้าฝึกประสบการณ์ตามแนวสหกิจศึกษา
2023-03-29
CAS1355 อรพรรณ โสโพธิ์ ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
2023-03-29
CAS1354 ศราวุธ จันดีวันทา สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรแบบเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมความสามารถด้านภาษาจีน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาระบบขนส่งทางราง ก่อนศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน
2023-03-29
CAS1353 สิริการย์ ดิษย์ชนะพงศ์ แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
2023-03-29
CAS1352 คมสันต์ หลาวเหล็ก เฮอร์เมนูติกส์ : ศาสตร์แห่งการพัฒนาหลักสูตร
2023-03-29
CAS1351 วนิษา ศรีรอบรู้ การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
2023-03-29
CAS1350 พวนชัย โคตรชนะ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในยุคโควิด-19
2023-03-29
CAS1349 วิภาวดี พรโคกสูง กลยุทธ์การตลาดกล่องสุ่มในยุคดิจิทัล
2023-03-29
CAS1348 วิทวัส ผาบสิมมา มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2023-03-29
CAS1347 อภิสรา ธำรงวรางกูร ผลของโปรแกรมการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบสั้น และการติดตามเยี่ยมบ้าน โดยทีมหมอครอบครัว ในผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
2023-03-29
CAS1346 นางสาวรสริน รุ่งกิจธนาสาร ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2023-04-27
CAS1343 จรรยา สุดพูล ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบ e-Donation ของหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี
2023-03-09
CAS1342 อรพรรณ โสโพธิ์ ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
2023-02-22
CAS1341 ไหมมู่หน๊ะ สุกเส็ม วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
2023-02-18
CAS1329 นางสาวปลาทอง อัยวรรณ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
2023-02-23
CAS1340 นางสาวสิริการย์ ดิษย์ชนะพงศ์ แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
2023-02-11
CAS1339 จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2023-01-28
CAS1338 NOPPAKAO NAPHATTHALUNG การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2023-04-25
CAS1337 ศศิวิมล ศุกลรัตน์ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
2023-04-15
CAS1337 ศศิวิมล ศุกลรัตน์ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
2023-04-15
CAS1334 ธีรศักดิ์ โภคทรัพย์ การศึกษาความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย และเจนเนอเรชั่นซี กรณีศึกษา: เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
2023-01-18
CAS1333 เพียงพิศ ศรีประเสริฐ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
2023-01-09
CAS1332 สุทธิพร แซ่ซื้ม ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคในตลาดสด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
2023-03-23
CAS1331 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
2023-01-11
CAS1300 วิศรุต บุ่งอุทุม การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการร้านเกม VR โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ กรณีศึกษาร้าน VR Delivery KKU
2023-01-05
CAS1328 นาตยา บัวใหญ่รักษา ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2022-12-18
CAS1327 แพรวพรรณ มูลแก้ว ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2022-12-18
CAS1326 วีรนัฏฐ์ พรหมสุวรรณ์ แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
2023-01-05
CAS1325 Aileen D. Ybañez The Application of Restorative Justice in the City of Dasmariñas, Cavite, Philippines: A Developing Response to Crime Prevention
2022-12-11
CAS1324 Jocelyn L. Alimondo Gauging Students’ Visual Literacy Skills Through Picture Interpretation
2022-12-11
CAS1323 Karen Lapniten Bosaing Oral corrective practices of selected Filipino high school teachers amid limited face-to-face learning
2022-12-11
CAS1322 เสาวณี ทับเพชร กลวิธีการแปลนิทานสองภาษา ไทย-อังกฤษ
2022-12-11
CAS1321 มนตรี สีหมงคลสกุล รูปแบบภาวะผู้นำเหนือผู้นำ ในองค์กรที่มีประสิทธิผล
2022-12-11
CAS1320 ยงยุทธ นุฤทธิ์มนตรี ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารในองค์กร
2022-12-11
CAS1319 พนธกานต์ นุฤทธิ์มนตรี ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในยุคดิจิทัล
2022-12-11
CAS1318 ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ผลของการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2022-12-11
CAS1316 สาคร อินโท่โล่ ปัญหาและความต้องการด้านการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุ: บริบทสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2022-12-11
CAS1315 ทศพร สังข์กังวาล การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการดูแลสวัสดิภาพผู้สูงอายุ
2022-12-11
CAS1314 จุฬาภรณ์ โสตะ นวัตกรรมภาวะผู้นำ กับสื่อการบรรยาย ในยุค New Normal ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป Open Broadcasting Studio (OBS)
2022-12-11
CAS1313 ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ รูปแบบการนิเทศด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2564
2022-12-11
CAS1312 จิราพร วิชระโภชน์ การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2022-12-11
CAS1311 ประสงค์ ต่อโชติ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือวิจัย: การประยุกต์ใช้โปรแกรม Mplus
2022-12-11
CAS1310 กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2022-12-11
CAS1309 ภูริดา อุพลรัมย์ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซินเนคติกส์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3